Welkom op de website van praktijk GZ Psychologie te Abcoude

Op deze site kunt u informatie vinden over de praktijk van Marion van Gils:

Bezoekadres en contactgegevens
Burgemeester Dedelstraat 24
1391 GD Abcoude
Telefoonnummer: 0294-288575
De praktijk is op werkdagen tussen 8.30 en 18u geopend.

Ik werk samen met Anne Mos op het gebied van stress en burn-out, zie hiervoor haar website

Wachttijd
Op dit moment bedraagt de wachttijd gemiddeld 8 weken. Bel voor de meest actuele informatie.

Overige informatie
Praktijk AGB code: 94-001933
Zorgverleners AGB code: 94-001933
BIG registratienummer: 89052791825
NIP-lid: 90406
KvKnummer: 59028912, vestigingsnummer: 000028351223
Deze website maakt geen gebruik van cookies en google analytics en bewaart op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens

Kinderen
Voor de behandeling van kinderen voor de Jeugd-GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. Marion van Gils is per 1 januari 2017 verbonden als GZPsycholoog aan de Regio Utrecht-West, voor de gemeentes Stichtse Vecht en Ronde Venen.
U kunt onder andere terecht voor: De hulp aan kinderen tot 18 jaar en woonachtig in bovengenoemde gemeenten wordt direct aan Marion van Gils vergoed door de betreffende gemeente. Op dit moment is de wachttijd ongeveer 8 weken.
De tarieven zijn verdeeld in onvolledig behandeltraject, kort, middel en intensief.
Voordat de hulp voor uw kind van start gaat heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Daarna wordt een beschikking aangevraagd bij de gemeente. Tijdens de intake leg ik u uit hoe het proces in zijn werk gaat.

Volwassenen
Voor behandeling in de Basis-GGZ is een verwijzing van de huisarts nodig. Marion van Gils heeft als vrijgevestigd GZ-Psycholoog contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Controleer de website van uw verzekeraar voor meer informatie.
U kunt zich bij mij aanmelden met lichte tot matig ernstige psychische klachten zoals: Ik behandel deze klachten voornamelijk met Cognitieve Gedragstherapie, psychotherapie en EMDR.
Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1. Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

2. Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts, of doorverwezen naar een andere behandelaar.
Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 185,22.

3. Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijv. burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

4. Uitgesloten behandelingen
Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien hij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Werkwijze
De cliënt meldt zich telefonisch aan. Hij krijgt Marion te spreken en krijgt dan de informatie over evt. wachttijden, behandelvoorwaarden en de praktijkgegevens. Wij plannen dan een afspraak in voor de intake of ik verwijs de cliënt door indien relevant. Tijdens de intake bespreek ik de klachten met de cliënt en het te volgen zorgproces. Deze afspraken leg ik ter akkoord voor aan de cliënt. De behandeling wordt uitgevoerd conform deze overeenkomst waarbij de vorderingen periodiek gemonitord en besproken worden. In overleg met de cliënt wordt de behandeling afgerond en vindt eventuele overdracht plaats.

Tarieven

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Hebt u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg.
De tarieven zijn standaard bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit en per zorgverzekeraar is een percentage afgesproken dat Marion van Gils krijgt (tussen 80 – 90% van de NZA tarieven). Per 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven, deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.:
Welk traject u toegewezen krijgt is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Zie hiervoor uw zorgverzekering. De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Hij geeft aan welk ‘pakket’ hij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.
Als u besluit om zelf te betalen of na afsluiting van het pakket nog extra gesprekken wilt voeren, hanteer ik een tarief van 85,- euro per gesprek. Dit is btw-vrij.

Belangrijk: Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden.

Contracten met Zorgverzekeraars en wachttijden
Vanaf januari 2017 is het vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit verplicht om de aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd te publiceren. Dit overzicht is bijgewerkt op 01-07-2018 en zal regelmatig bijgewerkt worden. Er is op dit moment geen verschil in wachttijd die afhankelijk is van waar u verzekerd bent of wat uw behandelvraag is. Dit kan in de loop van het jaar ontstaan, doordat sommige zorgverzekeraars met een zorgplafond werken waardoor maar enkele cliënten per jaar geholpen kunnen worden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Met onderstaande zorgverzekeraars is een contract afgesloten:

• DSW Zorgverzekeraar: 8 weken wachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
o InTwente Zorgverzekeraar
o StadHolland Zorgverzekeraar

• VGZ Zorgverzekeraar N.V.: 8 weken wachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
o IZZ Zorgverzekeraar N.V.
o IZA Zorgverzekeraar N.V.
o V. Zorgverzekeraar UMC
o V. Univé Zorg
o V. VGZ Cares

• Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (inclusief ProLife): 8 wekenwachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
o OZF Zorgverzekeringen
o Interpolis Zorgverzekeringen
o FBTO Zorgverzekeringen
o Avero Achmea Zorgverzekeringen
o Nedasco BV/ Caresco BV (volmacht)
o IAK Volmacht
o Aevitae BV volmacht

• OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA (CZ): 8 wekenwachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
o Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.
o OHRA Zorgverzekeringen N.V.
o OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.

• VRZ inkoop: 8 wekenwachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
o ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. PNOzorg
o ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. VvAA zorgverzekering
o ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. ONVZ Zorgverzekeraar
o ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. De Amersfoortse Verzekeringen
o ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. Ditzo Zorgverzekering
o ASR Ziektekostenverzekeringen N.V. BeterDichtbij
o Eno Zorgverzekeraar N.V. Salland Zorgverzekeringen
o Eno Zorgverzekeraar N.V. Hollandzorg
o Eno Zorgverzekeraar N.V. Energiek
o Eno Zorgverzekeraar N.V. Salland ZorgDirect
o W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

• Menzis: 8 weken wachttijd voor intake, geen wachttijd voor behandeling na intake
o Anderzorg
o Avizo

• Friesland: GEEN CONTRACT!

Kwaliteitsstatuut Per 1 januari 2017 is elke zorgaanbieder verplicht een kwaliteitsstatuut te publiceren. Dit kunt u opvragen in mijn praktijk.

Klachten en geschillencommissie Per 1-1-2017 is Marion aangesloten bij P3NL. Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen en een klacht indienen bij de geschillencommissie. Hieronder leest u meer informatie over het indienen en proces rondom een klacht.

Bent u ontevreden over ons?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten.
Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u - ondanks een gesprek - ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon erbij.
Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.
Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden
De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht & Company, Postbus 3106 2601 DC Delft. Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht & Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres. Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan. Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Nog niet tevreden met de uitkomst?
Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel. Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerdergenoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten?
Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden
Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de Patiënten federatie Nederland Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 297 0303 Of: Landelijk Meldpunt Zorg: Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.